Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากกองคาราวานวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็นผู้ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบภาพเสียง และระบบชุดประชุมดิจิทัลแบบหมุนตามผู้พูด (Tracking Camera) โดยเป็นระบบประชุมที่รองรับการประชุม การอบรม การแถลงข่าว รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้งแบบออนไซด์ และแบบออนไลน์ เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ กองคาราวานวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)