Image Visual อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบพร้อมติดตั้ง ระบบและอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ HD ภายในห้องสตูดิโอของคณะฯ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นแห่งแรกที่เลือกใช้กล้องสตูดิโอถ่ายวีดีโอแบบ Fiber Optic ระดับเดียวกับสถานีโทรทัศน์ในการสอนนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะได้มุมคิดหลายมิติ สู่การเป็นนักคิดชั้นเลิศ สู่การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่โลกการสื่อสารที่ทันสมัย

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ