Image Visual 1993 กับความภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งและระบบอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องปฎิบัติการของทางคณะฯ
ห้องปฎิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นห้องปฎิบัติการที่มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ รองรับการผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รอบรู้ในหลักวิชาการ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างแท้จริง

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี