Image Visual 1993 กับผลงานอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับเกียรติให้เป็นบริษัทผู้ออกแบบปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Mini Studio) พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดผลกระทบอีกด้านของการศึกษาเป็นอย่างมาก ทางคณะจึงมีการปรับวิธีการเรียนการสอนมาเป็นแบบออนไลน์ รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปและการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ สำหรับยุคหลังโควิด-19 ด้วยเช่นกัน จึงมีโครงการจัดสร้างห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดยประยุกต์ใช้ห้องประชุมขนาดเล็กของทางคณะฯ ในการปรับปรุง มีการออกแบบใช้วัสดุอะคูสติกผนังซับเสียงพิมพ์ลวดลายสีสันที่สดใสแสดงสัญญาลักษณ์ของทางคณะ แสดงถึงความทันสมัย และมีระบบที่รองรับการผลิตสื่อวีดีทัศน์หรือ Podcast ได้ทั้งแบบออนไลน์ และบันทึกไว้สำหรับ e-Learning ภายหลัง โดยใช้กล้องถ่ายวีดีทัศน์ชนิด PTZ ที่ควบคุมจากห้องควบคุม ทำให้สะดวกและใช้บุคลลากรในการทำงานน้อย
ปรับปรุงและติดตั้ง พร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ขอขอบคุณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย