Image Visual กับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับเกียรติจากสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์บันทึกภาพความละเอียดสูงภายในห้องปฏิบัติการครัวสาธิต (The Kitchen)
ห้องครัวสาธิต (The Kitchen) เป็นห้องปฏิบัติการที่ติดตั้งระบบบันทึกภาพ โดยใช้กล้องความละเอียดสูงถ่ายทอดขั้นตอนการทำการสาธิตการทำอาหารของอาจารย์ผู้สอน ก่อนที่จะลงมือเข้าครัวปฎิบัติการจริง โดยจะแสดงภาพให้ผู้เรียนศึกษาผ่านจอแสดงภาพขนาดใหญ่ภายในห้องเรียน เป็นรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการครบวงจร และทันสมัยเพื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ