“การถ่ายทอดสิ่งที่รู้ เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ให้เกียรติทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้พื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการผลิตสื่อวีดีทัศน์ และการบันทึกเสียง ของทางคณะฯ ให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต โดยได้รับการความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี
ขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม