Image Visual 1993 กับผลงานที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คัดเลือกให้เป็นผู้ปรับปรุงและติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียงและเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกของทางคณะฯ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Mac OS เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านกราฟฟิคและภาพเคลื่อนไหว ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยระบบออกแบบให้ใช้จอภาพแอลอีดี ชนิด Interactive ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ประกบซ้ายขวาติดตั้งหน้าห้องทดแทนกระดานไวท์บอร์ด เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างหลากหลาย และสามารถเรียกภาพจากเครื่องของผู้เรียนส่งขึ้นจอภาพหน้าห้องเพื่อผู้สอนได้ใช้เปรียบเทียบหรือผู้เรียนได้ใช้ในการนำเสนอผลงานได้

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี