Image Visual 1993 กับผลงานที่ภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นผู้ปรับปรุงและติดตั้งระบบภาพและเสียง ภายในห้องปฏิบัติการ Mini Theater บนชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ Mini Theater เป็นห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาใช้ในการประชุมอบรมสัมมนา การเรียนการสอน รวมทั้งจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองรับผู้เข้าชมได้กว่า 150 ที่นั่ง โดยงานตบแต่งภายในได้ออกแบบในรูปแบบผสมผสานระหว่างห้องประชุมและโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ระบบภาพติดตั้งจอภาพขนาด 250 นิ้ว ติดตั้งระบบเสียงแบบ Surround 7.1 รอบทิศทาง พร้อมระบบไฟเวที (Stage Lighting) รองรับการแสดงหรือการฉายภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการด้านภาพยนตร์และนิเทศศาสตร์ครบวงจร

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา