Image Visual 1993 กับผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เป็นผู้ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ และห้องบันทึกเสียง สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย
ห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นห้องที่ออกแบบให้รองรับการผลิตรายการโทรทัศน์หรือวีดีทัศน์ต่าง ๆ ร่วมกับระบบสร้างฉากเสมือน (Virtual Studio) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยสื่อดิจิทัลอย่างบูรณาการสมบูรณ์แบบ รวมทั้งรองรับการใช้ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กร และผลิตสื่อการสอนเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนมีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างแท้จริง

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี