“การถ่ายทอดสิ่งที่รู้ เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
ได้ให้เกียรติกับทางบริษัทและบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หัวข้อการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ ในโครงการ Canon 2U โดยได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรรมจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี
ขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร