“การถ่ายทอดสิ่งที่รู้ เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้เกียรติบริษัทฯ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานอุปกรณ์หลักภายในห้องปฎิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) ให้แก่นักศึกษาเพื่อได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ที่เป็นมาตรฐานสากลของทางคณะฯ
ขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร