Image Visual 1993 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบภาพเสียง และงานตบแต่ง (Interior) ภายในห้องอเนกประสงค์สื่อผสม ของคณะฯ
เป็นห้องสำหรับให้นักศึกษาใช้ในการปรับพื้นฐานการเรียนขั้นต้น การเรียนถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ ก่อนเข้าไปสตูดิโอปฏิบัติงานจริง ปรับความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการถ่ายภาพ รวมถึงใช้เป็นห้องแสดงผลงานการถ่ายภาพวิดีโอ และนำมาจัดแสดง ใช้บรรยายผลงานของนักศึกษา ภายในห้องอเนกประสงค์ ได้ออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัย ให้สอดคล้องตามความต้องการในการใช้งานโดยติดตั้งระบบภาพแบบ Full 4K Interactive Touch Screen รวมถึงระบบเสียงรอบทิศทางแบบ 9.2 รองรับการทำงานด้วยระบบ HEOS Technology รวมทั้งมีการปรับปรุงตบแต่งห้องให้มีภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัย เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร