Image Visual 1993 กับผลงานที่ได้รับเกียรติจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นผู้ออกแบบ จำหน่าย พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำหรับผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งรองรับการจัดสัมมนา การประชุมวิชาการได้ทั้งแบบออนไลน์ และถ่ายทอดสด (Live) เพื่อตอบสนองการใช้งานครอบคลุมหลากหลายกลุ่มภายในคณะได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ