Image Visual 1993 กับหนึ่งผลงานที่ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ระบบภาพระบบเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมการปรับปรุงห้องเรียน 201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องเรียน 201 เป็นห้องเรียนหลักประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รองรับการเรียนการสอนของคณะฯ มาเป็นระยะเวลานาน ทางผู้บริหารคณะฯ มีความประสงค์ต้องการปรับปรุงตบแต่งห้องเรียนและระบบภาพระบบเสียงใหม่ เพื่อรองรับการสอนแบบ Active learning ที่สามารถทำการเรียนการสอนได้ทั้งแบบออนไซต์ (Onsite) และแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งเผยแพร่ไปยังสื่อโซเซี่ยวแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน รุปแบบของระบบรองรับการเรียนแบบกลุ่ม นักศึกษาสามารถแชร์ภาพจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือจาก Smart Device ของกลุ่มตนเองขึ้นจอภาพวีดีโอวอลล์หรือจอภาพ Interactive ของอาจารย์ผู้สอนได้ โดยระบบได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวก ควบคุมได้ด้วยคอมพิวเตอร์ภายในห้องควบคุม หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมารท์โฟนของผู้สอนได้ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การตบแต่งภายในห้องเรียน ออกแบบมาโดยเน้นอัตลักษณ์ที่มีความทันสมัยของคณะฯ ได้อย่างชัดเจน ลบภาพลักษณ์ห้องเรียนแบบเดิม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์