Image Visual 1993 กับผลงานที่ได้รับเกียรติจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกให้เป็นผู้ปรับปรุงและติดตั้งระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และจอภาพแสดงข้อมูลชนิดสัมผัสให้แก่ทางหอสมุด
ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) และจอภาพแสดงข้อมูลชนิดสัมผัส (Interactive Monitor Display) เป็นระบบที่ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมของหอสมุดให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล