Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นติดตั้งจอภาพแอลอีดีภายในห้องเรียน ห้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับโครงการปรับเปลี่ยนจอภาพภายในห้องเรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน มากกว่า 30 ห้อง เป็นจอสัมผัสอัจฉริยะ (Smart Interactive Display) เพื่อรองรับสำหรับการเรียนการสอน การประชุมกลุ่ม รวมถึงการประชุม การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยจอภาพจะมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ (PC Slot) และกล้อง Webcam อยู่ภายในทำให้สามารถใช้งานจอภาพ (Interactive Display) ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ เพิ่มสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์