บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับอีกหนึ่งผลงานได้รับเกียรติ ได้รับการคัดเลือกจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบภาพ ภายในห้องเรียน ห้องประชุมอเนกประสงค์
ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกแบบปรังปรุงภาพลักษณ์ภายในอาคาร จึงมีความต้องติดตั้งระบบภาพ ด้วยระบบจอภาพชนิดมอเตอร์ขนาด 300 นิ้ว สำหรับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
ติดตั้ง พร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์