Image Visual 1993 กับผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นปรับปรุงและติดตั้งระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage) ของทางมหาวิทยาลัยฯ
ระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage) ของสำนักงานอธิการบดี ใช้จอภาพ ขนาด 65 นิ้ว ติดตั้งแบบแนวตั้งเพื่อให้ได้ภาพที่มีความแตกต่าง และได้ภาพเสมือนกับการติดภาพโปสเตอร์แนวตั้ง รองรับการแสดงภาพ Info Graphic ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีทัศน์ สามารถตั้งตารางเวลาการ (Schedule) แสดงภาพและควบคุมการทำงานจากส่วนกลางผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทำให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณสำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร