บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด กับการได้รับเกียรติอย่างสูงจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สทสท) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อให้ความรู้กับสาธารณชน พัฒนา สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านงานออกแบบและประยุกต์การใช้งานระบบภาพและเสียง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และนางสาวนภัสสร ภุมรินทร์ ตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมลงนาม ฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์และเผยแพร่ความรู้เรื่อง การออกแบบและประยุกต์การใช้งานระบบภาพเสียง ระบบไอที และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของงานออกแบบระบบภาพและเสียง รวมถึงการร่วมกันพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้งานระบบภาพและเสียงในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ยังได้รับโอกาสร่วมนำเสนอผลงานและเทคโนโลยี สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางด้านการศึกษา ในงานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล “A New Dimensions of Learning Innovation and Digital Technology ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมกราฟ กรุงเทพ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานประชุมเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สทสท)