Image Visual 1993 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบแสดงภาพภายในห้องปฏิบัติการครัวจำลอง ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ห้องปฏิบัติการครัวจำลอง เป็นห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการประกอบอาหาร และการบริการ มีความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ ส่วนควบคุมระบบภาพ และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ การสาธิตทำอาหารภายห้องปฏิบัติติการครัวจำลอง โดยสามารถแสดงภาพไปยังจอภาพที่ติดตั้งภายในโครงการ

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต