Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) คัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงห้อง และติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอนและการถ่ายทอดออนไลน์ ภายในห้อง Intelligent Mind ของทางวิทยาลัย
ระบบภาพและเสียงภายในห้อง Intelligent Mind ออกแบบให้รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รวมถึงรองรับการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนการสอนทางไกลกับนักวิชาการและนักปฏิบัติได้ทั่วโลก ที่สามารถบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งยังประยุกต์ใช้เพื่อผลิตบทเรียนออนไลน์ สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบพระคุณวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย