Image Visual กับอีกความภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นหนึ่งในทีมงานออกแบบและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์ของศูนย์มีเดีย วิทยาเขตบางเขน
ห้องปฏิบัติการในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นห้องสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำให้มีความทันสมัยจากความละเอียดมาตราฐาน SD สู่มาตรฐาน HD ทั้งกระบวนการ (Work Flow) เป็นห้องปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนการสอน ที่มีความทันสมัยได้ได้มาตรฐานระดับสถานีโทรทัศน์

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม