Image Visual 1993 กับความภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบ Active Classroom ของสถาบันฯ
ระบบ Active Classroom ของสถาบันฯ เป็นระบบที่ใช้จอภาพชนิด Interactive ขนาด 75 นิ้ว เป็นจอหลักในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา เป็นระบบที่รองรับการเรียนแบบ Group Discussion สามารถนำสื่อจากจอภาพหลักส่งไปยังจอภาพแต่ละกลุ่ม หรือจอภาพแบบ Tablet ของนักศึกษาแต่ละคนได้ สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนจากมุมมองหลากหลายมิติ เสริมสร้างศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก

ติดตั้ง ส่งมอบแล้วเสร็จสมบูรณ์
ขอบคุณสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล