Image Visual กับผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟสตูดิโอสำหรับการผลิตวีดีทัศน์ภายในห้องสตูดิโอของสำนักฯ รองรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการและผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ