Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภาพและเสียง Multimedia LAB ภายในหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยแก่ประชาคมชาวธรรมศาสตร์ โดยการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา หอสมุดฯ มีโครงการปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอสมุดฯ ในวิถีใหม่ ทั้งในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยประกอบด้วย Podcast Studio, ห้องสตูดิโอถ่ายทำ (Broadcasting Studio) รวมทั้งห้องสำหรับงานตัดต่อ (Post-Production Studio) เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งาน รูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดกว้างและหลากหลาย รวมทั้งเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน นำมาซึ่งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการบ่มเพาะทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ทั้งยังตอบสนองต่อแนวคิดการเป็น Multipurpose Room ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์