Image Visual 1993 กับความภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบจอภาพระบบสัมผัส (Interactive Display) ให้กับทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลือกติดตั้งจอภาพระบบสัมผัส (Interactive Display) ในการปรับปรุงระบบจอภาพภายในห้อง SLR (Share Learning Room) ที่ซึ่งเป็นห้องสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เข้ามาใช้บริการสำหรับการประชุม การทำโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเลือกติดตั้งจอภาพขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 65 – 84 นิ้ว ตามขนาดของห้อง เป็นจอภาพที่รองรับการแสดงภาพจาก Smart Device ต่าง ๆ หรือคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย และสามารถเขียนลงจอภาพพร้อมกับบันทึกเป็นไฟล์ได้ทันที มีรูปแบบการใช้งานที่พิเศษหลายอย่างที่ตอบสนองการศึกษายุคใหม่ ยุคที่เน้นความท้าทายในการแสวงหาการเรียนรู้ได้เองอย่างแท้จริง

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล