Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งผลงานและความภาคภูมิใจ ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นผู้ออกแบบตบแต่งภายในและติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและห้องประชุมช่อแก้ว ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ห้องประชุมหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นห้องประชุมที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัย (Modern) ใช้โคมไฟเพดานประดับและผนังที่ประดับด้วยเซรามิคสีทองสร้างความโดดเด่นและสร้างบรรยากาศการประชุมให้มีความสดใสได้เป็นอย่างดี รูปแบบของระบบภาพและเสียง ได้รับการออกแบบให้ใช้ระบบที่มีความทันสมัย มีความคุ้มค่าทนทาน และใช้เทคโนโลยี ICT เข้ามาผสมผสานให้มีประสิทธิภาพ ระบบโดดเด่นด้วยการนำเสนอ (Presentation) ต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียงภายในห้องประชุมสามารถบันทึกลงในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าประชุมได้ทันที เป็นเทคโนโลยีที่รองรับนโยบายการลดการใช้กระดาษของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นห้องประชุมที่มีงานตบแต่งภายในที่ลงตัวและงานระบบที่สมบูรณ์

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา