Image Visual 1993 กับผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เกียรติจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกให้เป็นผู้ปรับปรุงและติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องเรียน ห้องสัมมนา และห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน
ระบบภาพและเสียงของทางโรงเรียน เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยเน้นความสะดวกแก่ผู้สอนให้ใช้งานได้ง่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการคัดเลือกให้มีความกลมกลืนกับวัสดุตบแต่งภายในห้องเรียน เป็นความลงตัวระหว่างงานตบแต่งภายในและงานออกแบบระบบภาพเสียงอย่างสมบูรณ์

ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล