Image Visual กับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม ให้เป็นดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบภาพและเสียง ระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมใหญ่ของวิทยาลัยฯ
หอประชุมใหญ่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบ เพื่อให้เป็นหอประชุมที่รองรับผู้เข้าร่วมการประชุม หรือการเรียนการสอนได้มากกว่า 300 ที่นั่ง โดยระบบภาพและเสียงออกแบบเป็นระบบดิจิทัลเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ระบบภาพได้ออกแบบให้ใช้จอภาพแอลอีดีชนิด Indoor P3.9 ขนาดกว่า 300 นิ้ว ให้ความสว่างและความคมชัดโดยไม่จำเป็นต้องปรับแสงสว่างภายในห้อง ระบบเสียงออกแบบโดยใช้ระบบ Digitally Steerable loudspeakers ที่ให้เสียงคมชัดทุกจุดภายในหอประชุม พร้อมระบบควบคุมสั่งงานแบบอัตโนมัติระบบสัมผัส เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้ผู้ควบคุมได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา