“การถ่ายทอดสิ่งที่รู้ เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติกับทางบริษัทฯ ในการจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้พื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฎิบัติการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการออกอากาศ (Content Production Studio & Broadcasting) ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับการความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา