Image Visual 1993 กับโครงการที่ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบ และติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
อาคารธรรมสถาน เป็นอาคารหอประชุมสำหรับกิจกรรมทางศาสนาของทางมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม แต่ประสบปัญหาเรื่องเสียงก้องสะท้อน ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุตบแต่งภายในที่เป็นพื้นเรียบแข็งมาใช้มาก โดยวัสดุเรียบแข็งนี้จะเป็นวัสดุที่สะท้อนเสียงได้ดี แต่ด้วยเหตุผลทางสถาปัตยกรรม การติดตั้งวัสดุซับเสียงสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะไม่เหมาะสมและไม่สวยงาม บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบเสียงโดยเลือกใช้ลำโพงชนิด Acoustic Column Array ที่มีขนาดเล็ก มีรูปทรงการออกแบบที่เพรียวบาง เหมาะสมกลมกลืนกับงานสถาปัตยกรรมภายในของหอประชุมเป็นอย่างดี โดยได้ติดตั้งด้านหน้าข้างพระประธานและด้านบนเพดาน ลำโพงที่มีมุมองศากระจายเสียงที่ไม่กว้าง ทำให้ลดปัญหาการก้องสะท้อนภายในห้อง แต่ยังคงการกระจายเสียงได้ครอบคลุมพื้นที่ในหอประชุมสำหรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม