“การบริการหลังการขาย เป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัท”

Image Visual 1993 เข้าให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ Update Firmware และปรับแต่งสัญญาณ ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้งาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในปฎิบัติการ (Studio) ของศูนย์มีเดีย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนต่อไป
ขอบคุณศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
http://mediacenter.spu.ac.th/