Image Visual 1993 กับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งระบบภาพและเสียงในรูปแบบ Smart Classroom ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นห้องเรียนที่เกิดจากกลุ่มผู้สอนระดมความคิดความต้องการรูปแบบและสื่อสำหรับการสอน โดยมีความต้องการให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำ คิดในสิ่งที่กระทำ สะท้อนสิ่งที่คิดออกมาโดยการพูดหรือเขียน และต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งระบบภาพและเสียงได้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดย

  • ได้รองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Content collaboration
  • บันทึกสื่อการสอนเป็นไฟล์วีดีทัศน์ และนำมาใช้ใหม่ได้ทันที
  • ส่งสื่อการสอนจากหน้าจอภาพผู้สอน ไปยังจอภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และนำภาพของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มขึ้นจอภาพหน้าห้อง ด้วยการควบคุมจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู้สอน
  • รูปแบบโต๊ะผู้เรียน ออกแบบให้สามารถแยกเดี่ยวหรือรวมเป็นกลุ่มได้
  • รองรับการเรียนการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)
    เป็นห้องเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ติดตั้งสมบูรณ์ ส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา