Image Visual 1993 ได้รับเกียรติจากคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบแสดงภาพ ภายใน Logistics Strategic Management Laboratory Room สำหรับให้นักศึกษาใช้ในการเรียนรู้เรื่องระบบการขนส่งโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการเรื่องคลังสินค้า รวมถึงใช้เป็นห้องแสดงการจำลอง (Mockup) ของระบบและนำมาจัดแสดง ใช้บรรยายผลงานของนักศึกษา โดยระบบภาพประกอบด้วยระบบจอภาพชนิด Video Wall ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้อง จำนวน 50 เครื่อง โดยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถูกออกแบบให้สามารถส่งภาพไปแสดงบนจอภาพวิดีโอวอลล์ได้อย่างอิสระ ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ให้มาช่วยตอบโจทย์ในการใช้งานให้แก่ผู้สอน โดยสามารถควบคุมผ่านระบบ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย เลือกรูปแบบหน้าจอภาพในหลากหลายรูปแบบตามวิชาในการสอน

ติดตั้งส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์