Image Visual 1993 กับผลงานที่ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบภาพเสียงภายในหอเกียรติยศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอเกียรติยศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นห้องประชุมสำคัญของทางคณะ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ที่สามารถปรับรูปแบบให้รองรับกิจกรรมของคณะได้หลายรูปแบบ โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะฯ มีความต้องการปรับปรุงระบบภาพเสียงและระบบชุดประชุม ให้สามารถรองรับการประชุม การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และแบบออนไซต์ (Onsite) ซึ่งบริษัทได้เลือกใช้ชุดประชุมระบบดิจิตอล เป็นชุดอุปกรณ์สือสารหลัก เชื่อมต่อกับกล้องหมุนติดตาม (Tracking Camera) เพื่อให้กล้องหมุนไปจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นจอภาพโดยอัตโนมัติเมื่อกดไมโครโฟนประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อีกด้านเห็นภาพผู้พูดได้อย่างชัดเจน เสมือนอยู่ห้องประชุมเดียวกัน สร้างความประทับใจและคุ้มค่ากับการลงทุน

ติดตั้งและส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี